BỊ CÁO TRANH LUẬN THẾ NÀO KHI KHÔNG CÓ LUẬT SƯ

30/03/2021 09:19
Câu hỏi
Hỏi: Tranh luận tại tòa là gì? Bị cáo không có luật sư tranh luận thế nào?

Trả lời