MẪU THỎA THUẬN VỚI LUẬT SƯ VỀ VIỆC ĐẠT ĐƯỢC GIÁ TRỊ TỪ DỊCH VỤ NGÀY TỰ DO

BẢN THỎA THUẬN VỀ VIỆC ĐẠT ĐƯỢC GIÁ TRỊ TỪ DỊCH VỤ PHÁP LÝ
Số: …/20…/TT – VPCD
Căn cứ:
  - Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm
2015;
       - Luật Luật sư năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;
       - Nhu cầu và khả năng của các Bên,
hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại trụ sở …………,
- Ông/Bà: …………;
- Hiện trú tại: …………;
- Là: …………( Bạn có thể ghi: Tên bạn, là người thuê dịch vụ pháp lý
cho ABC – tên người thụ hưởng dịch vụ - nếu bạn là người trả tiền thuê luật sư cho người khác hoặc chỉ tên bạn nếu bạn vừa là người trả tiền vừa là người thụ hưởng dịch vụ )
và: ............( Tên Văn phòng Luật sư, Công ty Luật hay tổ chức đứng ra tìm kiếm luật sư cho bạn, người thụ hưởng được bạn trả tiền ).
  • Trụ sở: …………;
  • Đại diện theo pháp luật : ………… ( Tên người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Luật sư, Công ty Luật hay tổ chức đứng ra tìm kiếm luật sư ).
  • Ông/Bà: …………- Số thẻ Luật sư: …………( Tên luật sư, thông tin liên
quan, là người sẽ trực tiếp thực hiện công việc ).
đã thỏa thuận về việc …………  ( Tên Văn phòng Luật sư, Công ty Luật hay tổ chức đứng ra tìm kiếm luật sư cho bạn, người thụ hưởng được bạn trả tiền ) cung cấp ( hoặc tìm kiếm luật sư để cung cấp ) dịch vụ pháp lý cho Ông/Bà:…………. Nội dung cụ thể như sau:
Điều 1: Công việc được yêu cầu làm:
Ông/Bà: ………… yêu cầu luật sư thực hiện các công việc sau:
  • Tư vấn, giải thích pháp luật với mục đích hiểu tình thế pháp lý, xác định
việc cần làm để mang lại giá trị, hiểu các diễn biến và yêu cầu đặt ra trong quá trình điều tra – truy tố - xét xử. Việc này có thể được thực hiện bằng văn bản, có chữ ký luật sư.
  • Soạn thảo văn bản, đơn từ cần thiết trong quá trình giải quyết vụ việc. Việc
này gồm:
+ Chắp bút văn bản, đơn từ đề tên người thụ hưởng dịch vụ pháp lý.
+ Soạn văn bản, đơn từ với tư cách luật sư, nhằm mục đích bảo vệ lợi ích người thụ hưởng dịch vụ pháp lý. Trong quá trình vụ việc, nếu xuất hiện tình huống cần có văn bản, đơn từ để kịp thời phản ứng nhằm bảo vệ lợi ích người thụ hưởng dịch vụ, thì văn bản, đơn từ cần được hoàn thành trong thời hạn 48 ( bốn mươi tám ) giờ, hoặc một thời gian hợp lý khác, tùy vào từng tình huống và có sự thống nhất giữa luật sư và người thuê dịch vụ/người thụ hưởng dịch vụ.
+ Cùng tham gia các hoạt động cơ quan pháp luật tiến hành trong quá trình điều tra – truy tố - xét xử. Tư vấn, chuẩn bị cho người thụ hưởng dịch vụ để có thể tham gia các hoạt động này nhằm bảo vệ lợi ích người thụ hưởng dịch vụ một cách tốt nhất.
+ Độc lập và cùng với người thụ hưởng dịch vụ thu thập, giải thích chứng cứ nhằm bảo vệ lợi ích người thụ hưởng dịch vụ một cách tốt nhất.
+ Tranh tụng bảo vệ quyền lợi người thụ hưởng dịch vụ tại phiên tòa.
+ Trợ giúp người thụ hưởng dịch vụ nếu thấy cần thiết kháng cáo bản án và được sự đồng ý của người thụ hưởng dịch vụ.
 Các công việc trên được thực hiện gắn với việc: ............ ( Bạn nêu vụ việc mà từ đó phát sinh nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý ).
( Văn phòng Luật sư/Công ty Luật/Luật sư ) có thể thực hiện đúng những công việc nêu trên, có thể thực hiện một phần các công việc nói trên, có thể thực hiện cả các công việc khác cùng nội dung và tính chất với công việc được mô tả, với mục đích sau cùng là bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Điều 2: Thời hạn thực hiện công việc:
Dịch vụ được bắt đầu kể từ khi ………… ( Bạn xác định một khoảng thời gian, một sự kiện làm mốc bắt đầu. thường là từ khi thỏa thuận này được ký ) đến khi………...( Bạn xác định một khoảng thời gian, một sự kiện làm mốc kết thúc. V.d: 06 tháng kể từ khi ký thỏa thuận này, hoặc khi vụ việc được giải quyết xong tại tòa án cấp sơ thẩm ).
Điều 3: Quyền – Nghĩa vụ của …( người thụ hưởng dịch vụ ):
1.Quyền:
1.1.Yêu cầu ( Văn phòng Luật sư/Công ty Luật/Luật sư ) thực hiện đúng nội dung công việc và thời hạn đã cam kết;
1.2.Hủy bỏ hoặc đơn phương đình chỉ thực  hiện hợp đồng nếu thấy ………… vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận này.
2. Nghĩa vụ :
2.1. Cung cấp cho ………… thông tin, tài liệu liên quan tới việc giải quyết công việc và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin, tài liệu đã cung cấp;
2.2. Thanh toán khoản ký quỹ, chi phí cần thiết và thưởng trong trường hợp đạt kết quả cho ………… theo đúng cam kết.
Điều 4: Quyền – Nghĩa vụ của …( Văn phòng Luật sư/Công ty Luật/Luật sư ):
  1. Quyền
1.1.Đề xuất ( người thụ hưởng dịch vụ ) cung cấp các thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho quá trình thực hiện công việc;
1.2.Đề xuất ………… thanh toán khoản ký quỹ và chi phí cần thiết theo thỏa thuận.
       2. Nghĩa vụ
2.1.Thực hiện công việc đúng như đã thỏa thuận;
2.2.Không giao cho người thứ ba làm thay công việc, nếu không có sự chấp thuận của …………;
2.3.Bảo quản và giao lại cho ………… tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi đã hoàn thành công việc;
2.4.Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian làm dịch vụ;
2.5.Báo cho ………… về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, thiếu chuẩn xác và thiếu hợp pháp, phương tiện không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc.
Điều 5: Khoản ký quỹ cho dịch vụ - Phương thức thanh toán – Thưởng kết quả:
5.1. Khoản ký quỹ:
Khoản ký quỹ mà ………… đồng ý trả cho ………… là: …………(  bằng chữ: ………… );
Khoản ký quỹ trên chưa bao gồm thuế Giá trị Gia tăng mà Bên làm dịch vụ thu và nộp lại cho ngân sách nhà nước.
5.2. Phương thức thanh toán:
Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, khoản ký quỹ và chi phí cần thiết phải được thể hiện trong mẫu giấy tờ có chữ ký, con dấu hoạt động của ( Văn phòng Luật sư/Công ty Luật ). Ngoài các khoản được thể hiện trong các mẫu giấy tờ này ra, ( Văn phòng Luật sư/Công ty Luật )  từ chối trách nhiệm về bất cứ khoản nào khác.
Ông/Bà …………không ngừng quá trình thực hiện công việc như mô tả tại Đ.1 và lấy lại khoản ký quỹ và chi phí cần thiết đã trả cho ………… nếu các Bên không có thỏa thuận khác. Trường hợp người trực tiếp nhận thực hiện công việc không thể tiếp tục tham gia, ông/bà ………… chấp nhận để ………… phân công người khác là thành viên ………… hoặc đang cộng tác với ………… công việc. Trường hợp phân công người khác, ………… chấp nhận trả thêm thù lao cho luật sư đó với mức không vượt quá mức ký quỹ tại điểm 5.1.
5.3. Thưởng kết quả:
Ông/Bà ………… thưởng ………… theo kết quả vụ việc như sau:
  • Nếu ………… ( luật sư/Văn phòng Luật sư/Công ty Luật ) …………, thông
qua việc thực hiện công việc như mô tả tại Đ.1, giành được kết quả là ………… ( Bạn mô tả kết quả giành được, có thể là dưới một mức nhất định mà đại diện Viện Kiểm sát đề xuất tòa tuyên…Bạn mô tả điều kiện cụ thể giành được kết quả đó, thậm chí nên lấy ví dụ cụ thể ), ông/bà ………… thưởng cho ………… như sau …………( Bạn mô tả giá trị mức thưởng, cách thưởng … ).
Điều 6: Hiệu lực của thỏa thuận
Thỏa thuận này phát sinh hiệu lực khi ( thường từ khi các Bên ký thỏa thuận ).
Thỏa thuận lập thành 02 ( hai ) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ 01 ( một ) bản. Các Bên giải quyết những hiểu nhầm trong quá trình thực hiện công việc thông qua thỏa thuận trên tinh thần thấu hiểu lợi ích của nhau, thiện chí và xây dựng.
                 Ông /Bà                           ………… VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ...